Байланышуу

УРМАТТУУ САЙТТЫН КОЛДОНУУЧУЛАРЫ!

Сиздин интернет-кайрылууңузду электрондук почта аркылуу мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын дарегине жѳнѳтүүчү Порталга кош келиңиз.

Кайрылууну электрондук почта аркылуу жѳнѳтүүнүн алдында Сизге нускама менен таанышууну сунуштайбыз.

ЭЛЕКТРОНДУК КАЙРЫЛУУЛАР БОЮНЧА НУСКАМА

Кайрылууңузду электрондук почта аркылуу Кара-Буура айыл өкмөтүнүн дарегине жѳнѳтүүнүн алдында тѳмѳнкү маалымат менен таанышыңыз.

 1. Кайрылуулардын Порталы аркылуу электрондук түрдѳ жѳнѳтүлгѳн кайрылуулар Кара-Буура айыл өкмөтүнүн кароосуна келип түшѳт.
  2. Электрондук кайрылууну жѳнѳтүүнүн алдында форманы туура толтуруу зарыл.
  3. Эгерде кайрылуучу жарандын фамилиясы, аты, атасынын аты (акыркысы – бар болсо) жана электрондук почтанын дареги (e-mail) кѳрсѳтүлгѳн болсо, жооп авторго электрондук документ формасында жѳнѳтүлѳт.
  4. Кайрылуунун каралышы жѳнүндѳ анын авторуна билдирме формада кѳрсѳтүлгѳн электрондук почтанын дареги (e-mail) боюнча электрондук түрдѳ жѳнѳтүлѳт.
  5. Электрондук кайрылуунун кѳлѳмү 4 миң белгиден ашпайт.
  6. Кайрылуу архивдештирилбестен бир файлга салынган электрондук документтерди жана материалдарды камтыйт. Салынган файлдын кѳлѳмү 5 Мб ашпайт. Тѳмѳнкү форматтагы файлдар салынат: txt, doc, rtf, xls, pps, ppt, pdf, jpg, bmp, png, tif, pcx, mp3, wma, avi, mp4, mkv, wmv, mov, flv. Башка форматтар иштетилбейт.
  7. Кайрылуулар «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине ылайык тѳмѳнкү учурларда кароого кабыл алынбайт:

 

 • адепсиз жана кемсинтүүчү, мазактоочу сѳздѳр камтылса;
 • текст латиницаны колдонуу менен орус тилинде жазылса же бардык сѳздѳр баш тамга менен жазылса, сүйлѳмдѳргѳ ажыратылбаса;
 • почтасынын дареги толук жана так кѳрсѳтүлбөсѳ;
 • кайрылуу арыздануу, даттануу, сунуштоо иретинде жазылбаса;
 • андан тышкары, мамлекеттик бийликте тѳңкѳрүш жасоого, улуттар аралык жана конфессиялар аралык жаңжалга үгүттѳѳлѳрдү камтыса.
 1. Электрондук түрдѳ жѳнѳтүлгѳн кайрылуулардын авторлорунун жекече маалыматтары жекече маалымат жѳнүндѳ мыйзамдын талаптарын сактоо менен сакталат жана иштетилет.